Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Branded by BV

Branded by BV
De Singel 18
7722 RR Dalfsen
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 81057393
BTW nummer: NL861909434B01
IBAN rekening nummer: NL91 RABO 0311 0312 88
Email adres: info@brandedby.nl

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tussen de Branded by BV, hierna te noemen Branded by en een wederpartij waarop Branded by deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De door Branded by gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven en op voorwaarde dat te leveren zaken onverkocht en in voorraad zijn.

 

Artikel 2 Levering

 • a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn/bedrijf
 • b. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dit geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten verschuldigd zijn.

 

Artikel 3 Levertijd

Een overeengekomen levertijd vormt geen fatale termijn, tenzij dat uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Branded by daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Als overmacht voor Branded by als oorzaak van niet tijdige levering zullen gelden alle omstandigheden welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan tijdige levering in de weg te staan. Speciaal zal als overmacht gelden niet levering of niet tijdige levering door een leverancier of leveranciers aan Branded by, of wanneer de door die leveranciers verkochte zaken Branded by niet of niet tijdig bereiken. In dergelijke gevallen heeft Branded by de keus om de levering tot een door aan de wederpartij nader op te geven tijdstip uit te stellen of de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij is – behoudens in geval van overmacht – slechts gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst te vorderen indien Branded by na het verstrijken van de overeengekomen levertijd na schriftelijke aanmaning, waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, in verzuim is en haar tekort schieten niet van bijzondere aard of geringe betekenis is te achten.


Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook zal de wederpartij geen recht geven op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst of uit enige daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Mocht Branded by niettemin uit enige hoofde voor overschrijding van de levertijd aansprakelijk geoordeeld worden, dan kan de wederpartij indien zij door overschrijding schade heeft geleden, geen hogere schadevergoeding vorderen dan een half procent van de factuurprijs voor elke volle week waarmee de levertijd is overschreden, tot een maximum van 5%.

 

Artikel 4 Wijziging in de te leveren zaken

Branded by is bevoegd zaken te leveren die afwijken van wat is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

 

Artikel 5 Beëindiging van de overeenkomst

a. De vorderingen van Branded by op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Branded by omstandigheden ter kennis komen die Branded by goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
 • indien Branded by de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Branded by bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Branded by schadevergoeding te vorderen.

 

b. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Branded by zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Branded by bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

a. De door Branded by geleverde zaken blijven het eigendom van Branded by totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Branded by gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van een koopovereenkomst(en)

 

b. Door Branded by afgeleverde zaken, die krachtens lid a onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 

c. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij dat niet zal doen is Branded by gerechtigd afgeleverde zaken waarop het onder a bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag.

 

d. Indien derden een recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Branded by zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

 

e. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Branded by:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing – en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Branded by op de manier die wordt voorgeschreven in Artikel 3:239 BW;
 • de vorderingen die de wederpartij verkrijgt tegen zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Branded by geleverde zaken te verpanden aan Branded by op de manier die wordt voorgeschreven in Artikel 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Branded by;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Branded by ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 7 Gebreken; klachtentermijnen/reclames

a. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft de hoeveelheid overeenstemmen met het overeengekomen;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 

b. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Branded by te melden.

 

c. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert (binnen 4 dagen), blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. De zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Branded by worden geretourneerd, in welk geval Branded by een creditnota aan de wederpartij zal toesturen.

 

Artikel 8 Prijsverhoging

Indien Branded by met een wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt is Branded by niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Branded by mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9 Betaling

a. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum:

 • door middel van een wettig betaalmiddel op het adres van Branded by;
 • of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar Rabobankrekening NL91 RABO 0311 0912 88 ten name van Branded by BV te Dalfsen, onder vermelding van debiteurnummer, factuurnummer en factuurdatum.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd welke overeenkomt met de wettelijke rente op factuurdatum vermeerderd met 2%.

 

b. In het geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

c. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 10 Incassokosten

Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Branded by is niet aansprakelijk voor door de wederpartij middellijk of onmiddellijk geleden schade, van welke aard ook. Branded by is niet gehouden tot enige vergoeding van schade welke is ontstaan bij of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Door het in ontvangst nemen van het geleverde door of namens de wederpartij vrijwaart wederpartij Branded by tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van een fabricagefout, dan wel door andere oorzaken. Mocht Branded by niettemin jegens de wederpartij aansprakelijk geoordeeld worden, dan kan de wederpartij geen hogere schadevergoeding vorderen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het door Branded by aan de wederpartij geleverde, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

 

Artikel 12 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Branded by en de wederpartij, in het geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Branded by blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of internationale verdragen bevoegde rechter.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Branded by en de wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

Algemene voorwaarden van de Branded by BV, 
gevestigd te Dalfsen aan de De Singel 18.